Vláda ČR vydala nová opatření v oblasti cestování do a ze zahraničí, která jsou platná od 14.dubna 2020. Nabízíme Vám krátký i podrobný přehled.

KRÁTKÝ PŘEHLED

 • S účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince – vyjímky níže
 • S účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici – vyjímky a postup níže
 • Krajské hygienické stanice mají stále nařízeno rozhodovat o povinné karatnéně – jak a proč níže
 • S účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje, že vycestování z území České republiky je možné pouze v nezbytných případech – podmínky a vyjímky níže
 • S účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu se zakazuje všem osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa, volný pohyb na území celé České republiky – podmínky a vyjímky níže

Pro více informací čtěte podrobný přehled.

PODROBNÝ PŘEHLED

 • S účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí:
  • a) pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, rodinné příslušníky – manžele a nezletilé děti – občanů Evropské unie a občanů České republiky, kteří jsou oprávněni vstoupit na území České republiky,
  • b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),
  • c) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,
  • d) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce v České republice pravidelně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou ze sousedního státu,
  • e) pro pracovníky mezinárodní dopravy,
  • f) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
  • g) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací,
  • h) v naléhavých mimořádných situacích,
  • přičemž Ministerstvo vnitra svým sdělením zveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem upraví podrobnosti překračování státní hranice;
 • s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,
 • s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje, že povinnost oznámit vstup na území České republiky podle předchozího bodu neplatí pro
  • osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. b) a h); pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich pobytu na území České republiky bude delší než 24 hodin,
  • osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. c), d), e), f) a g); pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich pobytu na území České republiky bude delší než 14 dní,
  • občany České republiky, kteří za účelem výkonu práce v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici; pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich vycestování byla delší než 14 dní,
  • občany České republiky, kteří vycestovali v naléhavé mimořádné situaci; pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich vycestování byla delší než 24 hodin,
  • občany České republiky, kteří vycestovali jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako pracovníci kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací; pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich vycestování byla delší než 14 dní,
 • s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodu 2 nebo 3, rozhodly o karanténě podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů,
  • orgán ochrany veřejného zdraví může v individuálních případech osob spadajících pod kategorii zájem České republiky, servis kritické infrastruktury, diplomati a úředníci mezinárodních organizací, nebo naléhavá mimořádná situace rozhodnout o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření;
 • s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje, že vycestování z území České republiky je možné pouze v nezbytných případech pod podmínkou, že účel vycestování je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu nařízeného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a podle bodu III., a že k dosažení účelu vycestování nepostačuje cesta v rámci území České republiky,
 • s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje všem osobám, které po 14. dubnu 2020 vstoupily na území České republiky,
  • v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,
  • strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19,
  • v případě vycestovávání maximálně omezit přímý osobní kontakt na cizím území;
 • s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje, že účel vycestování u přeshraničních pracovníků, kteří za účelem výkonu práce v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici, pokud doba jejich vycestování byla kratší než 14 dní, a u pracovníků servisu kritické infrastruktury, kteří za účelem tohoto servisu překročí státní hranici, pokud doba jejich vycestování byla kratší než 14 dní, je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu nařízeného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a podle bodu III. pouze po předložení nóty zastupitelského úřadu cílové země, že jde o zdravotní, sociální služby a základní složky integrovaného záchranného systému, nebo subjekt kritické infrastruktury a že v místě výkonu práce byla přijata opatření k zabránění šíření koronaviru SARS CoV-2, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest,
 • s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje všem subjektům, které přijímají cizince podle výjimky uvedené v bodě I./1./ f), zajistit, aby pracovníci, kteří vstupují za účelem servisu na území České republiky, dodržovali pravidla pro kritické zaměstnance podle usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb., 
 • s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje občanům České republiky, jejich rodinným příslušníkům a cizincům uvedeným v bodě I./1./a), kteří se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace zastupitelskému úřadu České republiky příslušnému pro zemi, ze které odjíždějí a po překročení hranic České republiky k cestě do místa bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu, bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí;
 • s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu se zakazuje všem osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa podle bodu I./4., volný pohyb na území celé České republiky s výjimkou
  • cest do zaměstnání a výkon zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a tento výkon,
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
  • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
  • cest zpět do místa svého bydliště,
  • pohřbů;

Podle webu vlády ČR – 9.4.2020